สมัครสอบ
ค้นหาแบบฟอร์มการชำระเงิน
ชำระค่าธรรมเนียมสอบทาง Net Bank
ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ
ตรวจสอบสถานะผู้ยื่นคำร้องขอมีสิทธิสอบ
อัปโหลดรูปถ่าย
ค้นหารายชื่อผู้สมัครสอบ
ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
ดูผลคะแนนสอบ
พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบ
คู่มือแนะนำการสมัครสอบ
คู่มือการชำระเงิน
ถาม - ตอบ
ถาม - ตอบ

1. คำถาม : คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ มีอะไรบ้าง

คำตอบ :: 1.มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2.เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 ในระดับ ปวช. ปวท. อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ที่ยังไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.

2. คำถาม : สมัครสอบได้คนละกี่ระดับ และกี่ศูนย์สอบ

คำตอบ :: สมัครได้คนละ 1 ระดับวุฒิการศึกษา และเลือกศูนย์สอบได้ 1 ศูนย์สอบ เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้

3. คำถาม : สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2564 แล้ว สามารถสมัครสอบแบบ Paper & Pencil ได้อีกหรือไม่

คำตอบ :: สามารถสมัครสอบแบบ Paper & Pencil ได้

4. คำถาม : กรณีที่ไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ได้ จะทำอย่างไร

คำตอบ :: ในช่วง 2-3 วันแรกของการรับสมัครสอบ จะมีผู้เข้ามาสมัครสอบเป็นจำนวนมาก อาจจะทำให้เข้าหน้าเว็บไซต์ได้ช้า เนื่องจากระบบรับสมัครกำลังให้บริการผู้สมัครสอบจำนวนมาก ขอให้ผู้สมัครสอบรอการประมวลผลของระบบรับสมัครและปฏิบัติตามคำแนะนำที่แจ้งทางหน้าเว็บไซต์

5. คำถาม : กรณีที่กรอกข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว ไม่สามารถเข้าระบบรับสมัครได้ จะต้องทำอย่างไร

คำตอบ :: ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบว่าท่านได้กรอก ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน เลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน และวันเดือนปีเกิด ถูกต้องหรือไม่ หากกรอกไม่ถูกต้อง จะไม่สามารถเข้าสู่ระบบรับสมัครได้

6. คำถาม : หากสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. แล้ว สมัครสอบได้อีกหรือไม่

คำตอบ :: 1. ผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาใดแล้ว จะไม่สามารถสมัครสอบในระดับวุฒิการศึกษาเดียวกัน หรือต่ำกว่าได้
2. กรณีที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าวุฒิการศึกษาเดิมที่เคยสอบผ่านมาแล้ว สามารถสมัครสอบได้

7. คำถาม : หากสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. แล้วแต่ไม่สำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษาที่กำหนด จะต้องทำอย่างไร

คำตอบ :: ให้ผู้สมัครยื่นคำร้อง พร้อมส่งสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) หรือ เอกสารอื่น ๆ ได้ทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “ตรวจสอบข้อมูลผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป”

8. คำถาม : กรณีที่กรอกข้อมูลการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว หน้าจอไม่สามารถแสดงแบบฟอร์มการชำระเงินได้ จะต้องทำอย่างไร

คำตอบ :: 1.ควรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (PC) ในการดูแบบฟอร์มการชำระเงิน
2.เครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่มีโปรแกรมสำหรับเปิดไฟล์ pdf ดังนั้น ต้องติดตั้งโปรแกรม สำหรับเปิดไฟล์ pdf เช่น โปรแกรม Acrobat reader หรือ โปรแกรม Foxit Reader จึงจะสามารถดูแบบฟอร์มการชำระเงินได้

9. คำถาม : กรณีที่สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว ต้องการแก้ไขระดับวุฒิการศึกษาในภายหลัง จะทำได้หรือไม่

คำตอบ :: เมื่อสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้ ผู้สมัครสอบจะต้องตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูลการสมัครสอบก่อนยืนยันการสมัครสอบ

10. คำถาม : การชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบมีช่องทางใดบ้าง

คำตอบ :: ผู้สมัครสอบสามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 3 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
1.ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในเวลาทำการ
2.ชำระผ่านทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th โดยเข้าไปที่หัวข้อย่อยซ้ายมือ เลือก“ธนาคารกรุงไทย NETBANK” ตั้งแต่เวลา 00.00 – 20.00 น.
3.ชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่เวลา 00.00 – 20.00 น.

หมายเหตุ :
1.เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว ผู้สมัครสอบจะได้รับ SMS แจ้งผลการสมัครสอบในวันถัดไป หากไม่ได้รับ SMS ให้ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-257-7159 กด 1 ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.
2.กรณีที่ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จรับเงิน โดยสังเกตที่ Ref 1 และ Ref 2 ว่าถูกต้อง ตรงตามแบบฟอร์มชำระเงินหรือไม่

11. คำถาม : กรณีชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว ต้องตรวจสอบสถานะการสมัครสอบหรือไม่

คำตอบ :: ผู้สมัครต้องตรวจสอบความถูกต้อง กรณีที่เกิดความผิดพลาดในการชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ให้ผู้สมัครสอบติดต่อ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาที่ชำระเงิน ภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

12. คำถาม : เมื่อประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีรายชื่อเป็นผู้สมัครสอบจะต้องทำอย่างไร

คำตอบ :: 1. ให้ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินของท่านว่าถูกต้องหรือไม่ โดยสังเกตที่ Ref1 และ Ref2
2. หากใบเสร็จรับเงินถูกต้อง แต่ท่านไม่มีรายชื่อเป็นผู้สมัครสอบ ให้ติดต่อเบอร์โทร. 0 2547 1000 ต่อ 8710 ,8712, 8713 เพื่อยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ภายในวันที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด

13. คำถาม : กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว จะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่

คำตอบ :: ไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ผู้สมัครสอบใช้ชื่อเดิม นามสกุลเดิม ที่ใช้ในการสมัครสอบในวันสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป โดยหัวหน้าห้องสอบ/เจ้าหน้าที่คุมสอบ จะตรวจสอบข้อมูลของท่านจากเลขบัตรประจำตัวประชาชน

14. คำถาม : ผู้สมัครสอบสามารถยื่นหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (ไม่รวม TOEFL ITP) TOEIC, IELTS, CU TEP และ TU GET ได้หรือไม่

คำตอบ :: สำนักงาน ก.พ. ไม่รับหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป โดยผู้สมัครสอบต้องสอบทุกวิชาตามหลักสูตรที่ ก.พ. กำหนด

15. คำถาม : ผู้สมัครสอบสามารถเลือกวัน เวลา และสถานที่สอบได้หรือไม่

คำตอบ :: ผู้สมัครสอบไม่สามารถเลือกวัน เวลา และสถานที่สอบได้ แต่เลือกศูนย์สอบได้ ทั้งนี้ การกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด

16. คำถาม : ผลการสอบถือเป็นโมฆะเกิดจากสาเหตุอะไร

คำตอบ :: 1. เลขประจำตัวประชาชนของผู้สอบผ่านไม่ตรงกับเลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. ผู้สอบผ่านไม่สำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษาที่ประกาศรับสมัครสอบกำหนด
3. ผู้สอบผ่านเป็นผู้กระทำการทุจริตในการสอบตามประกาศรับสมัครสอบ