ยื่นคำร้องเพื่อลงทะเบียน
ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน
อัปโหลดรูปถ่าย
ค้นหารายชื่อผู้สมัครสอบ
ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
ดูผลคะแนนสอบ
พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบ
ดูผลคะแนนการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564ผลการตรวจสอบ
ไม่พบข้อมูล หรือ ท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง

ผลการตรวจสอบ
วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม เกณฑ์สอบผ่าน คะแนนที่ได้
1.วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 100.00 60 %
2.วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 50.00 60 %
3.วิชาภาษาอังกฤษ 50.00 50 %


ผลการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

ผลการตรวจสอบ
ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้